Čipiraju se spremnici za smeće na području Bosiljeva

Tvrtka Eko-flor plus čipira na području Bosiljeva spremnike za miješani komunalni otpad. “Obilježavaju se RFID čipovima kako bih se javna usluga prikupljanja, odvoza i zbrinjavanja miješanog komunalnog otpada mogla obračunavati po količini otpada, odnosno prema volumenu spremnika i broju pražnjenja spremnika miješanog komunalnog otpada sukladno Uredbi o gospodarenju komunalnim otpadom te Zakonu o gospodarenju otpadom”, poručuju iz Općine Bosiljevo.

“Pored RFID čipa koji će biti utisnut u gornji lijevi rub spremnika, spremnik će dodatno biti označen sa naljepnicom na kojoj će biti naznačen ID korisnika, adresa i šifra obračunskog mjesta te pripadajući bar kod”, pojašnjavaju.